Just another WordPress.com site

Poesía

De qué son feitas?

 

 

– A qué cosa que aturas?

N’on beyes que n’hai tronada?

No podemos bolar n’istas malas boiras!

  

– Dexa que m’en quede alufrán

de que son feitas

ixas zendellas que m’ espantan.

 

– E si a berdá t’aconorta?

 

– Allora habré de marchar t’adebán

sin miedo a o miedo.

 

  

                                                                          Sagardiana

 

 

Anuncio publicitario

Bien se bale qué…

sagardiana-blog.JPG

…o fuego d’os suenios

no crema.

                                                      Sagardiana


Que seiga bueno

 

224.JPG

Que seiga bueno l’orache ta ra chen con rasmia

129.JPG

que d’a fosca tierra quita l’augua y fa lumbre,

318.JPG

                         u en o rudiosa margen mana paz.                                 

                                                                                     Sagardiana   


A garra suelta

sagardiana-2.jpg

 En que poco plega o suenio

si a paz nos acompaña.

sagardiana-1.jpg

 

                                                                                Sagardiana


… de abelletas territorio

borraja.JPG

Simpla borraina

que a lei d’arzilla manas dende o suelo.

abelleta.JPG

O pan , a luz y l’augua

amanezen cada día  con tu saya blanca.

Simpla borraina, 

d’abelletas territorio.

 

                                                                          Sagardiana

 

Grazias a toz por ixos comentarios zagueros que no iba poder publicar dica agora. A perdonar por o retraso, demano desincusas. Adedico iste chiquer poema a toz busotros. Ai! y grazias por estar astí.


Mediano…sublido e onra

mediano.jpg

 

O mío lugar, ya no i ye;

s’afogó en o zienego.

S’amortón a chenta, l’aire

as risas, os pasos,

o mormor d’a fuen…

 

E a penar de tot e con ixo

a mía sangre de piedra, fizo

que nunca no yo reblase

ni una mica.

 

Astí soi, plantada

goyosa de alentar

por denzima l’augua.

 

E a mucha onra!

                                                                                Sagardiana


Quí ye ixe qui soy?

128.JPG

O zielo e o infierno.

223.JPG

A libertá.

317.JPG

Un anchel.

417.JPG

Un diaple.

517.JPG

Quí ye ixe qui soy?

610.JPG

diaple u anchel?

75.JPG

anchel u diaple?

 

                                                                               Sagardiana


Paxaro e yerbalinias

pillan-yerbetas-2.jpg

Amaneze, borrasca, tiempo nublo

una  grán notizia

cruzas? pasan as grudas

¿ta qué marchar?  tiempo muerto

dos menutos a pré d’uno. Eternidá.   

 

                                                                                    Sagardiana


Ye berdá?

 

Ye berdá ixo que m’amostrón n’a escuela?

Ixo que leyé n’os libros?

Ixo que m’en dijón pai e mai?

Ixo que yaya m’en contó?

 

En ye berdá ixo que deziban toz

que yera berdá?

 

aprender.JPG

 

Si no estase berdá…

ta que tanto aprender?

 

E si estase zierto

que a berdá s’aprende…

cuala berdá ye ixa que s’amaga n’o papel?

A buena berdá?

A berdá ofizial?

A berdá a meyas tintas?

A mala berdá?

A berdá berdá?

 

 

 

                                                                                         Sagardiana

 


A nuestra casa

 

 

A tierra ye un chiquer planeta

d’una estrela chicota,

en o canto d’una galaxia mediana

adintro d’un uniberso

de trillones

trillones…

…trillones

de galaxias

con estrelas

e planetas…  

 

Adintro d’ista piedreta

chiramos por  l’uniberso.

 

                                                                                            Sagardiana


Canta de Labordeta en Lengua Aragonesa

 

«M’aganaría estar pino»

 

 

M’aganaría estar pino d’un mon de lo Pirineo,

pa meterme todo blanco con la nieu de lo ibierno.

 

Si fese fagüeño, chuflase l’ausín

u sofla ixe zierzo, yo plantau aquí…

Yo plantau aquí.

 

Y en plegar a premabera, de acuquetas emplenarme,

izando ras rezias trallas, pa fesen niedos as abes.

 

Si fese fagüeño, chuflase l’ausín

u sofla ixe zierzo, yo plantau aquí…

Yo plantau aquí.

 

Os corders pa lo berano, chunto a yo s’acocharían,

acalorando en a sompra en que estiese meyodía.

 

Si fese fagüeño, chuflase l’ausín

u sofla ixe zierzo, yo plantau aquí…

Yo plantau aquí.

 

El otoño yo i bería, de colors, como as fogueras

as faus, caxicos y yo, tremolinos y nogueras.

 

Si fese fagüeño, chuflase l’ausín

u sofla ixe zierzo, yo plantau aquí…

Yo plantau aquí.

 

Y lo ibierno si benise, trozandonos pa bagueras

no i fa falta, diziría,

que no i quedan chamineras.

 

Si fese fagüeño, chuflase l’ausín

u sofla ixe zierzo, yo plantau aquí…

Yo plantau aquí.

 

 

 

N’iste enlaze sentirez a a canta:

 

             http://www.goear.com/files/external.swf?file=8f24c8b

                                                                                       

                                                                                          Sagardiana 


Ta cutio, compañero!

 

In memoriam

José Antonio Labordeta Subías

                                         

                                                                                             Sagardiana 


Ixo que yo quiero

gabina.jpg

Aire.

Alas.

Camín.

 

                                                                       Sagardiana 


Suerte

 

a2.jpg

Dentre os camals d’a figuera

 

b.jpg

bella bez se siente a boz

 

c.jpg

d’o reisiñor.

 

                                                                                       Sagardiana


Mirar-se

soledadd.JPG

En os suenios se’n troban

os güellos que beyen

de nueis.

compania.JPG

                                                                       Sagardiana


Crisis Predator

manetas-de-santa-teresa.jpg

A fambre a por l’ombre

con l’angruzia en biene.

Crisis.

D’os xutos cuerpos arguellaus

ordeñan sangre as bestias.

Crisis.

L’angruzia a por más sangre

plegar s’en siente.

Crisis.

Y a fura mantis, manetas de teresa,

mincha, bibe y bebe

                       d’a sangre d’a fambre.                         

  Crisis

                                                                             Sagardiana


Falaguera

127.JPG

En a puenda d’os enzelos

con falaguera

marchan os bolitos

por a laberca.

                                                                       Sagardiana


Bukowski

 

No en faigas

diz Bukowski.

No en faigas

a no estar que o sol

aflame as tuyas tripas…

………

                                                            

O bideo ye d’un amigo de Madrid, poeta. O testo que en leye ye de Charles Bukowski, un atro poeta.

                                                                                            Sagardiana


Fridor mineral

esperanza13.JPG

A birabola parda de l’urmo espullau

 en abril baxaba.

Igual que una fuella

bolito ent’o suelo endrezaba;

Dende os camals que ro zielo tocan

enta ra tronca que a os camals refirma.

Dende a tronca enta o fridor mineral

d’a guega d’o suelo y más tabaxo;

si ese podíu más entabaxo.

As colors y a guambra

a ra fín d’o biache 

debuxón n’o suelo ro mío corazón cayíu.

    ………         

 

                       

Retrato feito en l’armita de Loreto ayer 2 de abril. En primeras pensé que yera una fuella de l’urmo que en hay en a plazeta, pero dimpuesas paré en a cuenta de que yera una birabola.

                                   

                                                                               Sagardiana


Cosas d’a soledá

a10.JPG

Solo que a mirar, s’amana.

Ni respiro. Solo que miro.

a14.JPG

 

N’a soledá, iste paxarer,

cuasi  me ampara d’o frío.

………

 

      

 

Ista tardi, en a Laberca de Loreto, yera mirán a danza d’as fochas cuan sentí una canta: «i uu, i uu». 

Me miro t’alto y denzima de yo me se yera mirán iste paxarer.                         

 

                                                                                          Sagardiana


As paxaretas de mai

126.JPG

Se dizen «lavandera blanca», en luenga castellana

220.JPG

por Aragón belgunos les ne dizen «engañapastors»

315.JPG

A mía mai les dize «paxaretas d’as nieus»

Por a laberca de Loreto, en una tardi con a mía mai que m’en dizió: «fa un retrato a ixas paxaretas d’as nieus, que i son prou pinchas astí plantadas»

                                                                                Sagardiana


Yan {P} en biache

aaa.JPG

 

Cobaxo un zielo fosco

bolitos s’endrezan

ta un maitín

de luz.

 

                                                                 Yan, sagardiana

 

Adedicau ta un amigo, muito buen amigo, ta un mayestro en l’arte d’a parola. Ta un amigo que ye luen, tan de luen como a mán. Y a más ta un amigo ta cutio. Grazias por estar astí, perén.


Marzo por a Guarguera

1bucho-guarguera.JPG

Bienplegato sigas, bucho;

2cachico-y-pins-na-guarguera.JPG

 ista ye a casa tuya.

3garrapescaire-guarguera.JPG

Bienplegata sigas, garrapescaire;

4guarga.JPG

ista ye a tuya ripera.

5berdin-guarguera1.JPG

Bienplegata siga a tuya buelta,

premabera.

                                                                                             Sagardiana


Toz os días amaneze

a-dormir.JPG

Cubillar de suenios

                                                                             Sagardiana