Just another WordPress.com site

Bideos

Nomadas, caminaires, …

1nomadas.JPG 

 

 

2nomadas.JPG

 

                                                                                      Sagardiana 

Anuncios

1 de abril, a fosca memoria

Por toz os que luitaron por a libertá y a 1 de abril de 2010  en foscas fosas d’o sublido son encara apedecaus.

Por todos los que lucharon por la libertad y a 1 de abril de 2010 en oscuras fosas del olvido están todavía enterrados.

                                                                                Sagardiana


“Predator global” versus “money, money, money”

 

A la de una… 

A la de dos…

A la de tres…

Soi umano, e qué?

                                                                                Sagardiana


Bideo de Greenpeace…a cruz d’a berdá

 

As imachens pueden ferir a tuya sensibilidá… 

As sensibilidaz poderban fer que isto nunca no estase zierto.

U alcaso

as sensibilidaz podemos fer que isto no pase nunca no pas.

                                                                                    

                                                                                       Sagardiana


Saqueo y “Estado d’o bienestar”

As nazións indichenas continan estando “saqueadas”, os suyos recursos furtatos, a suyas sapienzias anzestrals  malapropiatas a ra fuerza. Os suyos suelos malmesos, y a suyas auguas emporcatas por berenos industrials.

Tot isto causato por l’angruzia d’os paises zebilizatos y as suyas instituzions dinerarias, mercantils y transnazionals.

Por l’angruzia tambien d’os mesmos paises an biben, isolaus, os indichenas. Por os suyos mesmos gubiernos corrutos, que fan conzesións d’esplotazión, d’os suelos anzestrals, a fabor de interpresas estrancheras que furtan os recursos naturals propios d’as tribus.

Y muitas bezes istas conzesións son feitas ta ferse cargo d’a “deuda externa” que os paises d’o Sur en tienen con os paises d’o Norte. Deuda, que ye bosata de feito fa ya añadas y que por otra parti ye ilechitima, inchusta e inmoral.

A esferra que se fa en os suelos indichenas,  ta sacar difuera d’os suyos terrenos as materias primas, ye o pré, dentre unatros,  que os estados d’o Sur bosan ta que o Norte y Ozidente sigan en o camín d’a “cultura d’o bienestar”.

Y a consecuenzia d’isto, os pueblos indichenas d’a tierra han  amenazata a suyas soberanías enerchetica y alimentaria, o cualo mete en periglo o sobrebibir d’as suyas chens.

Puede estar que haiga una soluzión chusta, cuan tengamos en conzenzia que a deuda istorica ye d’o Norte y no d’o Sur; cuan se bose a ro Sur a “deuda ecolochica” que o Norte habemos con él, y cuan haiga rispeto por toz os pueblos indichenas d’o mundo.

Si o nuestro bienestar, ye a costa d’o saqueo, dimpues no digamos que no imos feito chenocidio, si no imos prebato de meter coto a iste desproposito de zebilizazión.

 

                                                                                         Sagardiana


Laberca de Loreto

 

 

Aspero que toz faiga goyo lo bideo… 

Son muitas oras por a laberca, muitas oras con as aus que andan por iste puesto.

A berdá que ye un terreno prou pincho, a pocos menutos de Uesca ziudá.

                                                                                         Sagardiana 


José Rodrigo Gabarre, In Memoriam

S’en ha muerto un amigo, un mayestro, un jotaire… S’en ha iu, pero s’en ha quedau ta cutio con nusotros. Toz os que por suerte l’en imos conoxiu, ploramos a suya marcha.

José Rodrigo estió d’ixa traza d’ombres que dexan siñal en uno.Yo nunca no en podré dezirlene adiós. Por ixo que,

ta luego Pepe, ta luego!

 

 

 

Ta cutio con nusotros, amigo

 

                                                                                              Sagardiana