Just another WordPress.com site

Más reciente

O can que no ploró por l’amo

momificado

No ye de piedra…

No ye feito por un fustero…

Tampoco no s’ha meso n’un bardizal…

Sólo que ye

o can d’un faraón d’ixos, qué

ta estarse bien acompañáu n’a  fuesa

l’en sacó l’o crapazín … 

e se l’en portó ent’a l’atro mundo,

ta ixe que marchan os grans furtaires.

E iste cuento,  por a chaminera s’ha escapáu?

Pues ba estar que no, qué

en istos tiempos, o imperio d’os diners

fa momias toz os días…en o reino d’s bibos.

A la fin…as cosas no ban cambear.

                                                                                                                                         Sagardiana

Anuncio publicitario
Vídeo

A negror d’o biso, a blancor d’asbesto…as colors d’iste mundo maldau

Güé m’alcuerdo de Bopal, m’alcuerdo de Chernobil, m’alcuerdo d’as selbas d’America feitas fogarita, m’alcuerdo d’os ninos e d’as ninas soldau, m’alcuerdo…

Güé m’alcuerdo de Bopal,  m’alcuerdo…

Güé ya no i son belgunos d’os que ayere treballaban en as maldadas casas de tintura u en os maldaus tellaus d’as casas, u en as calderas e furnos….

 Sagardiana

(AUM)

 

 

                                                         Si puez escapar d’o mundanal rudio, noragüena.

                                                                  (Encara qué,  solo que siga,  prexinando)

 

                                                                                                                                                                                   Sagardiana

Vídeo

Goyosa Nabidá!

Chuan de Lanuza V, In Memoriam

 

Juan de Lanuza V, Justizia Mayor d'o Reino d'Aragón

Por esfender os Fueros e Oserbanzias.

Por dexigir as Libertaz e os Dreitos.

Por enfrontinar-se con a Inquisizión.

 

Por chilar con os aragoneses:  «Contrafuero e biba ra Libertá! «.

Chuan de Lanuza V, Chustizia Mayor d’o Reino de Aragón,

fuó decapitáu

 en a Plaza d’o Mercáu de Zaragoza

o maitín d’o 20 d’abiento de 1591,

por orden d’o Rei de Castilla Felipe II.

 

E a suya capeza, de muestra al raso,

estió cuatro añadas…

ta escarmiento cheneral.

 

Nunca no pás sublidare-mos ni a suya presona

ni o suyo nombre

ni o suyo quefer.

 

                                                                                                                                  Sagardiana

 

De qué son feitas?

 

 

– A qué cosa que aturas?

N’on beyes que n’hai tronada?

No podemos bolar n’istas malas boiras!

  

– Dexa que m’en quede alufrán

de que son feitas

ixas zendellas que m’ espantan.

 

– E si a berdá t’aconorta?

 

– Allora habré de marchar t’adebán

sin miedo a o miedo.

 

  

                                                                          Sagardiana

 

 

Bien se bale qué…

sagardiana-blog.JPG

…o fuego d’os suenios

no crema.

                                                      Sagardiana

Nezesidá

Co-cu, canta ra granota

419.JPG

Co-cu, n’a poza esmediada.

Co-cu n’iste estibo furo

418.JPG

solo quiero que a mosica

a16.JPG

de l’augua.

                                                  Sagardiana

 

Ta pasar istas calores…Moliniello

 

 

…en a Bal d’a Garona.

 

                                                                           Sagardiana                                          

Bielsa…canta en o puerto biello

 

                                                                        Sagardiana